Хүний хөгжил сан

Татан буугдсан огноо: 2020/10/01

Татан буугдсан шалтгаан: татан буугдсан https://www.legalinfo.mn/law/details/11755?lawid=11755

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Хүрэлбаатар Ганцогт

Утас: 51264228

Нягтлан бодогч: Хурматбек Еркегүл

Утас: 51264228

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Аудитын тайлан, дүгнэлт, зөвлөмжийн мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний тайлан (Бүтэн жилээр)