Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо, хяналт зохицуулалтын төвийн дарга

Татан буугдсан огноо: 2020/10/01

Татан буугдсан шалтгаан: Татан буугдсан ЗГ 2013 оны 01 сарын 26-ны 27 дугаар тогтоолоор

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Зам, Тээврийн хөгжлийн Сайд

Дарга:

Утас:

Нягтлан бодогч:

Утас:

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил