Төв аймаг Хүүхдийн сувилгаа чийрэгжүүлэлтийн Төв

Татан буугдсан огноо: 2017/10/23

Татан буугдсан шалтгаан: Бүтцэд өөрчлөлт орсон.Өөр байгууллагатай нэгдсэн тул татан буулгав

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Төв Аймаг

Дарга: Цэвэг-Очир Ариунаа

Утас: 99058137

Нягтлан бодогч: Нарандорж Цанлигсүрэн

Утас: 89702676

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө (Бүтэн жилээр)
2 Хөрөнгийн зардал, хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөө, гүйцэтгэл, концессын зүйлийн жагсаалт, гүйцэтгэл (Бүтэн жилээр,Сар бүр)
3 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)
4 Таван сая төгрөгөөс дээш үнийн дүн бүхий худалдан авсан бараа, ажил үйлчилгээний нэр, санхүүжилтийн хэмжээ, нийлүүлэгчийн нэр, хаяг (Тухай бүр)
5 Худалдан авах ажиллагааны тайлан (Бүтэн жилээр)