Сангийн Яам

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Санжаа Наранцогт

Утас: 51264451

Нягтлан бодогч: Бүүвэйбаатар Мягмарсүрэн

Утас: 51267246

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2020
1 сар
2020
2 сар
2020
3 сар
2020
1-р улирал
2020
4 сар
2020
5 сар
2020
6 сар
2020
Хагас жил
2020
7 сар
2020
8 сар
2020
9 сар
2020
3-р улирал
2020
10 сар
2020
11 сар
2020
12 сар
2020
Бүтэн жил
1 Улсын төсөв, Нийгмийн даатгалын сангийн төсөв, Хүний хөгжил сангийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт, төсвийн нэгдсэн үзүүлэлт (Бүтэн жилээр,Хагас жилээр)
2 Нэгдсэн төсвийн гүйцэтгэлийн сарын мэдээ (Сар бүр)
3 Улсын төсвийн хэмнэлт, хэтрэлт, түүний шалтгааны тайлбарын улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)
4 Жилийн эцсийн төсвийн гүйцэтгэл болон аудит хийсэн санхүүгийн нэгтгэсэн тайлан (Бүтэн жилээр)
5 Засгийн газрын гадаадын зээл, тусламжийн ашиглалтын улирлын мэдээ (Улирал бүр)
6 Засгийн газрын гадаад, дотоод өрийн улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)
7 Засгийн газрын гадаад, дотоод үнэт цаасны талаарх улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)
8 Улсын төсвийн нэгдсэн үзүүлэлтийг макро эдийн засгийн үзүүлэлт, холбогдох бусад үзүүлэлтүүдтэй уялдуулсан судалгаа, тооцооны улирлын мэдээлэл (Улирал бүр)
9 Улсын концессийн мэдээлэл (Тухай бүр)
10 Дараа жилийн төсвийн төсөл (Улсын хэмжээнд) (Бүтэн жилээр)