Төв аймаг Баянжаргалан сум Эргэлтийн эмийн сан

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Төв Баянжаргалан

Дарга: Юрадагва Ганчимэг

Утас: 93016010

Нягтлан бодогч: Хүрэлчулуун Лхам

Утас: 93310038

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2017
1 сар
2017
2 сар
2017
3 сар
2017
1-р улирал
2017
4 сар
2017
5 сар
2017
6 сар
2017
Хагас жил
2017
7 сар
2017
8 сар
2017
9 сар
2017
3-р улирал
2017
10 сар
2017
11 сар
2017
12 сар
2017
Бүтэн жил
1 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)