Гаалийн ерөнхий газрын дарга

Төсвийн ерөнхийлөн захирагч: Сангийн Сайд

Дарга: Батболд Асралт

Утас: 11350054

Нягтлан бодогч: Долгорсүрэн Долгорсүрэн

Утас: 11350054

Шилэн дансны мэдээллийн төрөл 2018
1 сар
2018
2 сар
2018
3 сар
2018
1-р улирал
2018
4 сар
2018
5 сар
2018
6 сар
2018
Хагас жил
2018
7 сар
2018
8 сар
2018
9 сар
2018
3-р улирал
2018
10 сар
2018
11 сар
2018
12 сар
2018
Бүтэн жил
1 Хөрөнгийн болон урсгал зардалд тусгагдсан арга хэмжээний тендерийн ерөнхий мэдээлэл (Тухай бүр)